AFEM-modellen

AFEM - modellen (Ansvar For Egen Mestring) ble utviklet av Ester K. Indergård i 2002.

Modellen er en strukturert arbeidsmodell for sosial rehabilitering for alle aldre, og har solid teoretisk, vitenskapelig og erfaringsbasert forankring.

AFEM -modellens metodikk og deltakertilfredsstillelse er i 12 år blitt kontinuerlig evaluert, forsket på og videreutviklet. (se forskningsresultater).

AFEM-modellen kan også benyttes i familieterapi, teambygging og bedriftskulturutvikling.

AFEM har fokus på å ta ansvar for eget liv og helse og gir deg verktøyskrin om hvordan fungere i arbeid til tross for smerter og andre psykososiale plager uten medikamentell påvirkning.

AFEM har ikke fokus på diagnoser og symptomer, men ressurser, håp og viljestyrke!

"Det handler altså ikke om hvordan du har det, men hvordan du har lært å takle motgang, og om hvordan du vil fortsette å takle og tåle livet og styrke mestringspotensialet i deg."

AFEM - modellen har fokus på å styrke din personlige og sosiale kompetanse. Styrke din egenverd og selvfølelse (mestringsfølelse), ressurser, håp, medmenneskelighet, gleder og muligheter til meningsfullt liv med vekt på hva du selv kan gjøre, og å ta ansvar for egen mestring.

Målet er å "finne deg selv" og å få verktøy til å bli en "bedre utgave" av deg selv uten å la deg påvirke av andre!

AFEM- modellen er en kunnskapsbasert, deltakerstyrt psykoedukativ, kognitiv tilnærming som sikter mot læring og adfersendring og omfatter bruk av en rekke psykologiske - pedagogiske metoder og verktøy.

AFEM - modellen har blitt blir brukt som Arbeidrettet rehabiliteringsmodell på AFEM-senteret Smednes as. (Tidligere Smednes Trivselsgård as). Senteret har siden 2007 fram til 2017 hatt avtale med Helse Midt-Norge innen spesialisthelsetjenesten under ordningen "Raskere tilbake"!

Dokumentar om AFEM

Historikk- deltakeropplevelser og utalelser fra fagfolk.