FOU 2012 - 2016

H.V Brataas, Evensen A.E (2016); Lifestories of People on sick leave from work because of mild illness, pain and fatigue.

Kvalitativ studie.

Konklusjon: AFEM rehabilitering viser at det er mange andre faktorer enn arbeid som kan føre til sykdom og lidelser.

H.V Brataas, Evensen A.E (2015); Nettverkserfaringer hos personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering.

Kvalitativ studie.

Resultat: AFEM fører til nye, mer hensiktsmessige måter og relatere seg til sine områder på.

Moe A, Torvik K, Evensen A.E, Brataas H.V (2015) : Pain assessment as a tool in back-to-work rehabilitation.

Kvalitativ studie.

Resultat: AFEM bidrar til bevisstgjøring om egen smertehåndtering, revurdering, framtidsorientering og ansvar for egen mestring.
Kartleggingsverktøyene bidro til bevisstgjøring og erkjennelse av egen smerteadferd . Til endring av fokus fra lidelse til fremtidshåp og å tenke fremtidsrettet i forhold til familie og arbeidsliv. AFEM- prosessen førte til livslyst og styrket troen på en selv (self efficacy).

Resultat av en kvalitativ forskningsdel: Smertekartlegging som selvrapportering har betydning i bevisstgjøringsprosessen under AFEM rehabilitering, med fornyet ansvar for egen mestring. Bevisstgjøringsprosessen førte også til perspektivskifte fra lidelse til fremtidshåp (Moe, Thorvik, Evensen og Brataas).

Brataas HV, Thorsnes S.L (2013): Coop-Wonca kartlegging ved rehabilitering til aktivt liv, helse og funksjon før og etter AFEM rehabilitering.

Rapporten er tilgjengelig: HINT rapport nr. 87/2013

Pilotstudie med 43 deltakere.

Deltakerne viser svært nedsatt helse og funksjon ved oppstart AFEM rehabilitering. Det ble gjennomført sammenligning mellom deltagergruppen i AFEM og 42 respondenter i arbeid fordelt innen ulike yrker innen teknisk, administrativ og akademisk virksomhet.

Resultater: Viser endring fra nedsatt helse og funksjon før oppstart av AFEM rehabilitering til avslutning av rehabilitering på 4 uker. Da skiller ikke resultatene seg fra målinger hos befolkning som er i arbeid. Det samme forholdet vises som ved avsluttet rehabilitering vises resultatene tre måneder etter AFEM rehabilitering.

Utvikling av Dr. grad protokoll: "Hvilke ulike pasientforløp ved kronisk fatigue? Om prosess og resultat av pasientforløp med tradisjonell behandling og/eller AFEM rehabilitering hos pasienter med utmattelsesyndrom (ME/CFS).

FOU 2010 - 2011

Individuell læring i psykoedukativ kognitiv rehabilitering

Brataas HV, Evensen A (2010). Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr. 2- 2010,6.årgang.s.70-83.

Artikkelen omhandler en kvalitativ studie om individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering. Studiens formål var å få frem kunnskap om betydning av å benytte kombinasjon av individrettet og grupperettet metode i rehabiliteringsopplegget AFEM. Artikkelen beskriver en undersøkelse om hvordan deltakere i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering (PKR) oppfatter rehabiliteringens betydning for sosial aktivitet og livskvalitet de to første årene etter rehabiliteringen. Før deltakelse hadde deltakerne vært langtids sykmeldt fra arbeid. Årsaker til sykefraværet var smertesyndrom og/eller kronisk somatisk lidelse og mentalt stressyndrom.

Resultater: To år etter AFEM deltakelse, viser resultatene at deltakerne opplever å ha endret selvinnsikt, selvbekreftelse, selvbilde og opplevelse av mening i dagens situasjon. De fleste er i arbeid. Alle har mer verdige og meningsfulle liv.
Rehabiliteringsmetoden har betydning for mestring og som en følge effekt på menneskets sosiale aktivitet. Denne effekten synes å vedvare. Gruppen bidrar som støtte for læring og atferdsendring.

AFEM synes å ha lang tids betydning to år etter deltakelse på rehabiliteringsoppholdet. Her ser vi behov for langtidsstudie om effekter (Brataas og Evensen 2010).

Årsakssammenhenger og betydning av AFEM for rehabilitering til aktivt liv

Brataas HV, Evensen A.E (2011). HINT Rapport nr. 77/2011.

Resultater: AFEM fører til oppdaging av egen lært hjelpeløshet og lavt selvbilde før rehabiliteringen og læring om andre måter å møte belastninger på etter gjennomført AFEM. (Brataas og Evensen)

Deltakerne gikk fra sykemelding/risiko for langtids sykefravær til arbeid eller utdanning. Deltakerne fikk opplevelse av sammenheng og meningsfullhet i sin livssituasjon.
Egenvurdet helse er høynet.

2006

Evaluering av AFEM - modell for sosial rehabilitering

"Psykososial rehabilitering som bro til livskvalitet og mestring i det tverretatlige landskap".

Hildfrid V. Brataas, Aud Evensen (2006). HINT Rapport nr. 34/2006.

Resultater: AFEM bidrar til personlig og sosial vekst og utvikling, fremmer mestring, livskvalitet og sosial kompetanse
(Brataas og Evensen 2006)

AFEM ga innsikt i egen situasjon, bedre selvforståelse og selvtillit. Det ga læring og grunnlag for bedre mestring av smerteproblemer og et bedre hverdagsliv. Effekter var bedre selvbilde, ro, trygghet, glede og motivasjon, kunnskap om velferd i system- og kommunikasjonperspektiv. Deltakerne opplevde psykososial støtte, omsorg og trygghet, samspill med- og støtte fra andre i lignende situasjoner som positivt. Omgivelsene stimulerte til ro og positive opplevelser.